หมวดสินค้า
facebook
การขอคืนสินค้า
การขอคืนสินค้า

1. ร้านฯ ยินดีรับประกันสภาพสินค้าที่เกิดความเสียหายจากการผลิต ของโรงงาน การขนส่ง หรือ การจัดสินค้าผิดพลาด ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดของร้านฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

2. ร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึงสภาพ สินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหายและบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับเมื่อร้านฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) ร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าประเภท เฟอร์นิเจอร์ หรือสินค้าอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าได้ระบุไว้ เท่านั้น

3. ร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ รับคืนสินค้าภายใน 7  วันนับจากวันที่ระบุบนใบแจ้งหนี้ (Invoice) โดย สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพดั้งเดิมพร้อมขายเท่านั้น (สภาพดั้งเดิมพร้อมขาย หมายถึงสภาพสินค้า ที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกัน กับ เมื่อร้านฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) ทั้งนี้ ร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเป็นผู้ชี้ขาดในการ รับคืนสินค้า  ที่ร้านฯ ได้พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถรับคืนได้